• محمودآباد مازندران  بر اساس سرشماری سال ٩٠   :    ۹۶،۰۱۹   نفر جمعیت  
  • رتبه در استان از لحاظ جمعیت ۱۲    و از لحاظ  تاسیس شهرستان ۱۳
  • این استان دارای ۲۲ شهرستان است
  • ارتفاع از سطح دریا ٢٢- متر  است.
  •  از نظرجغرافیایی در ۵٢ درجه و ١۶ دقیقه‌ی درازای شرقی و ٣۶ درجه و ٣٨ دقیقه‌ی پهنای شمالی قرار دارد.
  • راه‌های ارتباطی این شهرستان عبارتند از:جاده محمودآباد آمل به درازای ٢٣ کیلومترجاده محمودآباد فریدون کنار به درازای ٢٣ کیلومتر

    جاده محمودآباد نور به درازای ٢۵ کیلومتر