پیام شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر محمودآباد بمناسبت روز کارگر و هفته معلم
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷
آگهی مناقصه (نوبت اول) خرید ۱۵۰ اصله پایه چراغ برق سه محور اصلی شهر – تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷

آگهی مزایده جایگاه CNG شهرداری واقع در خیابان امام(تلیکسر) بمدت یکسال- تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تجدید آگهی مزایده

شهرداری محمودآباد به اسناد مصوب شماره ۳۲مورخه ۹۶/۱۱/۱۶ شورای شهر در نظر دارد بهره برداری از  جایگاه CNG شهرداری واقع در خیابان امام(تلیکسر) را بمدت یکسال به شرکت واجد شرایط بصورت استیجاری واگذار نماید.

متقاضیان می بایست مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب شماره ۰۱۰۴۲۶۸۱۷۱۰۰۸ درآمد شهرداری نزد بانک صادرات شعبه مرکزی محمودآباد جهت خرید اسناد مزایده واریز و همچنین مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت نقدی(واریز بحساب ۰۱۰۵۷۹۵۰۵۱۰۰۵ سپرده شهرداری نزد بانک ملی) یا ضمانت نامه بانکی بابت سپرده شرکت در مزایده اقدام و تحویل شهرداری نمایند.

قیمت پایه سهم شهرداری به ازای هر ماه ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

پیمانکاران میتوانند ظرف مدت یک هفته از انتشار این آگهی  و همچنین تا یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی نسبت به اخذ فرم استعلام و اسناد مزایده از شهرداری و تحویل پاکت خود اقدام نماید.

سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است.

لازم بذکر است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

محسن رضایی

شهردار محمودآباد