آگهی مزایده بهره برداری از محوطه پارک مرکزی شهر
۲۷ فروردین, ۱۳۹۷
تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر محمودآباد به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه
۳۰ فروردین, ۱۳۹۷

آگهی مزایده جایگاه CNG شهرداری واقع در خیابان آزادی بمدت یکسال- تاریخ انتشار ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

شهرداری محمودآباد به اسناد مصوب شماره ۳۲ مورخه ۱۶/۱۱/۹۶ شورای شهر در نظر دارد بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری واقع در خیابان خیابان امام (تلیکسر) را بمدت یکسال به شرکت واجد شرایط بصورت استیجاری به شرح ذیل واگذار نماید.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۴۲۶۸۱۷۱۰۰۸ درآمد شهرداری نزد بانک صادرات شعبه مرکزی محمودآباد جهت خرید اسناد مزایده واریز و همچنین مبلغ ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت نقدی ( واریز به حساب ۰۱۰۵۷۹۵۰۵۱۰۰۵ سپرده شهرداری نزد بانک ملی) یا ضمانت نامه بانکی بابت سپرده شرکت مزایده اقدام و تحویل شهرداری نماید.
قیمت پایه سهم شهرداری به ازای هر ماه ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
پیمانکاران میتوانند ظرف مدت یک هفته از انتشار این آگهی و همچنین تا یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی نسبت به اخذ فرم استعلام و اسناد مزایده از شهرداری و تحویل پاکت پیشنهاد خود اقدام نماید.

سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است.

لازم بذکر است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
محسن رضایی
شهردار شهر ساحلی محمودآباد