آگهی مناقصه (نوبت اول) خرید ۱۵۰ اصله پایه چراغ برق سه محور اصلی شهر – تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷
آگهی مناقصه(نوبت اول) زیرسازی آسفالت خیابان ها و کوچه های شهر- تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷

آگهی مناقصه(نوبت اول) روکش آسفالت خیابان ها و کوچه های شهر- تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

آگهی مناقصه – نوبت اول

موضوع: عملیات روکش آسفالت خیابان ها و کوچه های سطح شهر محمودآباد طبق فهرست بهای سال ۹۶ به استناد مصوب شماره ۳۸ مورخه ۹۶/۱۲/۰۹ شورای اسلامی شهر محمودآباد

برآورد اولیه: به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع تضمین: ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی بحساب سپرده شهرداری بمبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰

بهای خرید اسناد: بمبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مهلت اخذ و تحویل اسناد ظرف مدت یک هفته از انتشار این آگهی

سایر شرایط  در اسناد مناقصه قید گردیده است

ضمنا هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

لازم بذکر است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

محسن رضایی

شهردار محمودآباد