آگهی مزایده جایگاه CNG شهرداری واقع در خیابان امام(تلیکسر) بمدت یکسال- تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷
آگهی مناقصه(نوبت اول) روکش آسفالت خیابان ها و کوچه های شهر- تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۷

آگهی مناقصه (نوبت اول) خرید ۱۵۰ اصله پایه چراغ برق سه محور اصلی شهر – تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

آگهی مناقصه

نوبت اول

 

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری محمودآباد

موضوع: خرید ۱۵۰ اصله پایه چراغ دکوراتیو جهت تعویض پایه های چراغ برق سه محور اصلی شهر محمودآباد به استناد مصوب شماره ۲۴ مورخه ۹۶/۱۰/۲۰ شورای اسلامی شهر محمودآباد بر اساس طرح و نقشه ابلاغی

برآورد اولیه: به مبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع تضمین: ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی بحساب سپرده شهرداری بمبلغ ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بهای خرید اسناد: بمبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مهلت اخذ و تحویل اسناد ظرف مدت یک هفته از انتشار این آگهی

سایر شرایط در اسناد مناقصه قید گردیده است.

ضمنا هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

لازم به ذکر است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

محسن رضایی

شهردار محمودآباد