پروانه ساختمانی و تعمیرات اساسی:
صدور مجوز پروانه ساختمانی و پروانه تعمیراتی (تعمیرات اساسی)
الف) مدارک مورد نیاز:
۱- درخواست مالک
۲- ارائه اصل و فتوکپی اسناد مالکیت (سند شش دانگ یا اوقافی شش دانگ)
۳- ارائه اصل و فتوکپی وکالتنامه و شناسنامه وکیل (در معامله وکالتی)
۴- ارائه نقشه تفکیکی یا تقسیمی مورد تأیید شهرداری
۵- ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه مالک یا مالکین (کارت ملی)
۶- جهت املاکی که بصورت ساخته شده می‌باشند و مالکین تقاضای تجدید بنا و یا پروانه تعمیراتی دارند آخرین مدرک تسویه حساب ارائه گردد.
۷- چنانچه مالک در قید حیات نباشد ارائه گواهی انحصار وراثت و وکالتنامه از سایر ورثه الزامی می‌باشد.
۸- ارائه کد پستی ملک
ب) مراحل انجام کار:
۱- تشکیل پرونده
۲- مراجعه به واحد کنترل ساختمانی و ثبت کد نوسازی و درخواست و تعیین زمان بازدید از ملک
۳- مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگیری مراجعه نماید)
۴- تعیین بروکف توسط واحد نقشه برداری (در صورت نیاز)
۵- اظهارنظر واحدهای تعیین خلاف و طرح تفصیلی شهرسازی با توجه به درخواست مالک و دستور لازم توسط رئیس شهرسازی و شهرداریمنطقه و انجام استعلامات از اداره برق، بیمه، پست، آتش‌نشانی، گاز و صدور دستور تهیه نقشه
۶- بعد از تأیید نقشه‌های معماری توسط کمیته فنی شهرداری می‌بایستی توسط مهندس ناظر، محاسب و… و سازمان نظام مهندسی ساختمان، واحد نظارت بر پروانه تأیید و به واحد ساختمانی تحویل گردد.
۷- صدور پیش‌نویس قطعی پروانه ساختمانی و ارجاع به واحد درآمد و نوسازی و پرداخت عوارض
۸- صدور مجوز پروانه ساختمانی
۹- تأییدات (امضای مسئول شهرسازی ساختمانی، معاون فنی و شهرسازی، شهردار)

تمدید پروانه ساختمانی:
الف) مدارک مور نیاز:
۱- ارائه اصل پروانه ساختمانی (شناسنامه ساختمانی)
۲- در صورتیکه ملک دارای پروانه ساختمانی فاقد اعتبار باشد نیاز به برگه گزارش مهندس ناظر جهت تمدید پروانه ساختمانی می‌باشد.
۳- در مورد املاک در حال ساخت می‌بایست گزارش از مهندس ناظر در رابطه با اجرای اصول فنی و درصد پیشرفت عملیات ساختمانی ارائه گردد.
۴- ارائه کد پستی ملک
ب) مراحل انجام کار:
۱- مراجعه به واحد ساختمانی و ثبت کد نوسازی و درخواست کتبی و تعیین زمان بازدید از ملک
۲- مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید از ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگیری مراجعه نماید.)
۳- تعیین بروکف توسط واحد نقشه برداری (در صورت نیاز)
۴- در صورتیکه ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی و مطابق مندرجات پروانه ساختمانی احداث و تخلفی نداشته باشند و یا بصورت زمین باشد توسط واحد ساختمانی گزارش تهیه و به واحدهای درآمد و نوسازی ارجاع می‌گردد. (در صورتیکه ساختمان دارای تخلف باشد پس از ارجاع به کمیسیون ماده صد مطابق حکم صادره عمل خواهد شد)
۵- محاسبه و صدور فیش عوارض درآمد و نوسازی و پرداخت فیش و تحویل یک نسخه از آن به واحد‌های درآمد و نوسازی
۶- ممهور نمودن گزارش ساختمانی توسط درآمد و نوسازی (با توجه به پرداخت عوارض)
۷- مراجعه به واحد ساختمانی و تمدید پروانه ساختمانی.

صدور عدم خلاف و پایانکار:
الف) مدارک مورد نیاز:
۱- ارائه سند مالکیت
۲- ارائه اصل شناسنامه ساختمان (برای املاک دارای پراونه ساختمانی)
۳- ارئه گزارش مهندس ناظر جهت درصد پیشرفت عملیات ساختمانی (عدم خلاف)
در صورت اتمام عملیات ساختمانی (پایانکار) کلیه عملیات ساختمانی بالاخص نماسازی بایستی انجام شده باشد.
۴- ارائه کد پستی
ب) مراحل انجام کار:
۱- مراجعه به واحد ساختمانی و ثبت‌ کد نوسازی و درخواست کتبی و تعیین زمان بازدید از ملک
۲- مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگیری مراجعه نماید).
۳- در صورتیکه ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی و مطابق مندرجات پروانه ساختمانی احداث و تخلفی نداشته باشد توسط واحد ساختمانی شهرداری گزارش تهیه و به واحدهای درآمد و نوسازی ارجاع می‌گردد. (در صورتیکه ساختمان بدون پروانه و دارای تخلف باشد پس از ارجاع به کمیسیون ماده صد مطابق حکم صادره عمل خواهد شد).
۴- استعلام از اداره پست و آتش‌نشانی
۵- محاسبه و صدور فیش عوارض درآمد و نوسازی و پرداخت فیش صادره و تحویل یک نسخه از آن به واحدهای درآمد و نوسازی
۶- ممهور نمودن گزارش ساختمانی توسط واحد درآمد و نوسازی
۷- مراجعه به واحد ساختمانی و صدور عدم خلاف یا پایانکار
۸- تأییدات (امضای مسئول شهرسازی- ساختمانی، معاونت فنی و شهرسازی، شهردار)

الف) مدارک مورد نیاز:
۱- ارائه درخواست مالک (ارائه‌نامه دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت اسناد)
۲- ارائه سند شش‌دانگ
۳- ارائه اصل پایانکار
۴- ارائه نقشه و پلان زمین و طبقات موجود همراه با مقیاس
۵- ارائه کد پستی ملک
ب) مراحل انجام کار:
۱- مراجعه به واحد کنترل شهرداری و ثبت کدنوسازی و درخواست و تعیین زمان بازدید از ملک
۲- مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری منطقه و بازدید ملک توسط مأمور بازدید و کنترل نقشه ارائه شده با وضع موجود و در صورتیکه نقشه با سابقه پایانکار و وضع موجود مطابقت نماید به واحد طرح تفضیلی شهرسازی ارجاع می‌گردد.
۳- بررسی و اظهارنظر واحدهای تفصیلی و تعیین خلاف شهرسازی و در صورت عدم مغایرت با ضوابط تفکیک طبقات گزارش توسط شهرسازی تهیه به واحدهای درآمد و نوسازی ارسال می‌گردد.
۴- پس از محاسبه و صدور فیش عوارض درآمد و نوسازی و پرداخت فیش و تحویل یک نسخه از آن به واحدهای درآمد و نوسازی گزارش شهرسازی توسط درآمد و نوسازی ممهور می‌گردد.
۵- صدور پاسخ تفکیک طبقات توسط واحد ساختمانی و تأیید نقشه‌های طبقات و پلان زمین توسط کارشناس و رئیس شهرسازی، ساختمانی.

پاسخ استعلامات ( دفترخانه ، بانک … ) :
الف) مدارک مورد نیاز:
۱- ارائه‌نامه درخواستی (دفترخانه، بانک…)
۲- ارائه اسناد مالکیت و پروانه ساختمانی یا پایانکار و یا گواهی عدم خلاف
۳- املاکی که دارای پروانه ساختمانی و دارای مهندس ناظر می‌باشند جهت انتقال ملک می‌بایست گزارش مهندس ناظر مبنی بر انتقال و اجرای اصول فنی و درصد پیشرفت عملیات ساختمانی ملک ارائه نمایند.
۴- ارائه کد پستی ملک
ب)مراحل انجام کار:
۱- مراجعه به واحد کنترل ساختمانی و ثبت کدنوسازی و درخواست و تعیین زمان بازدید از ملک
۲- مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگری مراجعه نماید.)
۳- تعیین بروکف توسط واحد نقشه‌برداری (در صورت نیاز)
۴- اظهارنظر واحدهای تعیین خلاف و طرح تفصیلی و اخذ دستورات لازم و ارسال گزارش به واحد درآمد و نوسازی (در صورتیکه ملک دارای تخلف باشد پس از ارجاع به کمیسیون ماده صد برابر حکم صادره عمل خواهد کرد).
۵- محاسبه عوارض و صدور فیش عوارض درآمد و نوسازی و پرداخت فیش و تحویل یک نسخه از آن به واحدهای درآمد و نوسازی.
۶- صدور عدم خلاف یا تمدید پروانه یا پایانکار
۷- پاسخ‌نامه‌ درخواستی

تفکیک اراضی بیش از ۱۰۰۰ هزارمتر مربع :
تفکیک اراضی دارای سند شش دانگ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ هزارمتر مربع
الف) مدارک مورد نیاز:
۱- درخواست مالک یا مالکین یا ارائه وکالتنامه از سایر مالکین
۲- ارائه اصل و فتوکپی سند مالکیت
۳- ارائه کروکی محدوده پلاک مطابق با حدود اربعه در سند
۴- ارائه کدپستی ملک
ب) مراحل انجام کار:
۱- مراجعه به واحد کنترل شهرداری و ثبت کدنوسازی درخواست و تعیین زمان بازدید از ملک
۲- مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگیری مراجعه نماید).
۳- بررسی اولیه کروکی ارائه شده توسط واحد نقشه‌برداری (در صورت نیاز)
۴- اظهارنظر واحد طرح تفصیلی و تهیه فرم دستور نقشه برداری وگزارش شهرسازی وارجاع به واحدتوسعه و تعریض
۵- تکمیل و تأئید فرم مذکور توسط مسئول توسعه و تعریض، مسئول املاک شهرداری، معاون شهرسازی و معماری و ارجاع به سازمان نظام مهندسی
۶- تهیه پلان موقعیت ملک توسط مهندس مورد تأیید سازمان نظام مهندسی و ارجاع به واحد طرح‌های شهرسازی حوزه معاونت شهرسازی جهت کنترل و تأیید آن (در صورت نیاز با نقشه‌برداری منطقه جهت جانمایی هماهنگی می‌گردد) سپس می‌بایست به تأئید مهندس مرتبط (شهرساز، نقشه‌بردار) برسد.
۷- جهت تفکیک ملک، پلان مذکور می‌بایست به واحد طرحهای شهرسازی حوزه معاونت شهرسازی ارجاع سپس جهت تعیین و تأیید سرانه‌ها به کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ ارجاع می‌گردد.

تفکیک اراضی کمتر از ۱۰۰۰ هزارمتر مربع :
تفکیک اراضی دارای سند شش دانگ با مساحت کمتر از ۱۰۰۰ هزارمتر مربع
الف) مدارک مورد نیاز:
۱- در خواست مالک یا مالکین یا ارائه وکالت‌نامه از سایر مالکین
۲- ارائه اصل و فتوکپی سند مالکیت
۳- ارائه کروکی محدوده پلاک مطابق با حدود اربعه در سند
۴- تعیین موقعیت دقیق پلاک بر روی زمین
۵- ارائه کد پستی ملک
ب) مراحل انجام کار:
۱- مراجعه به واحد کنترل شهرداری و ثبت کدنوسازی و درخواست و تعیین زمان بازدید از ملک
۲- مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری مراجعه نماید).
۳- تعیین بروکف توسط واحد نقشه‌برداری
۴- اظهار نظر واحدهای تعیین خلاف و طرح تفصیلی شهرسازی نسبت به کروکی ارائه شده توسط مالک (نقشه تقسیمی با مقیاس) و دستور لازم توسط رئیس شهرسازی و شهردار
۵- در صورت نیاز می‌بایست نقشه تفکیکی به تأیید معاون شهرسازی و معماری و واحد طراحی در خصوص تعیین سرانه‌ها و خدمات عمومی برسد.

مدارک لازم برای دریافت پروانه کسب :
۱- استعلام کسبی از اتحادیه مربوطه
۲- فتوکپی شناسنامه
۳- فتوکپی سند، اجاره‌نامه یا فروشنامه برابر اصل
۴- فیش کارشناسی (تهیه در امور اصناف)
۵- فتوکپی کارت پایان‌خدمت
۶- ارائه مجوز ساخت اعم از پروانه ساخت، پایان کار یا ماده صد

نوسازی:
الف) مراحل:
۱- مراجعه به بایگانی
۲- کارشناسی
۳- ارائه فیش کامپیوتری جهت پرداخت به بانک
۴- دادن مفاصا حساب
ب) مدارک مورد نیاز:
۱- سند مالکیت یا اسناد عادی- اوقافی
۲- ارائه آخرین فیش پرداختی نوسازی