لیست شهرداران و سرپرستان شهرداری محمودآباد از سال ۱۳۳۵ تا کنون

 

 

ردیفنام و نام خانوادگی شهردار یا سرپرستتاریخ منصوبتاریخ انقضاء

مدت خدمت

۱آقایان مجد، پنجه ای و وحدت پناه__از سال ۳۵ لغایت ۳۷ بعنوان سرپرست
۲کریم سعیدی

۱۳۳۷/۱۲/۱۹

۱۶/۴/۱۳۴۵۹۹ماه و ۲۷ روز
۳فتح اله صفاری۱۳۴۵/۴/۱۷۱۳۴۵/۷/۱۹۳ ماه و ۲ روز
۴صفرعلی رمضانی۱۳۴۵/۷/۲۰۱۳۴۶/۱/۱۸۵ ماه و ۲۸ روز
۵زند بیگلری۱۳۴۷/۴/۱۲۱۳۴۸/۴/۱۸۱۲ ماه و ۶ روز
۶هوشنگ ایران پور۱۳۴۸/۸/۱۸۱۳۵۰/۱۱/۲۹۲۷ ماه
۷حسین رهنمون۱۳۵۲/۲/۱۲۱۳۵۳/۳/۹۸ ماه و ۲۱ روز
۸فیروز آشتیان۱۳۵۳/۹/۴۱۳۵۵/۱/۲۹۱۶ ماه و ۲۶ روز
۹مصطفی الهیان۱۳۵۵/۱/۳۰۱۳۵۵/۹/۲۹۷ ماه و ۲۹ روز
۱۰سلیم بهرامی۱۳۵۵/۹/۳۰۱۳۵۷/۶/۹۲۱ ماه و ۹ روز
۱۱مهدی وفایی۱۳۵۷/۶/۱۰ ۱۳۵۸/۴/۳۹ ماه و ۲۳ روز
۱۲توانگر۱۳۵۸/۴/۴۱۳۵۹/۵/۶۱۳ ماه ۲ روز
۱۳محمد رودگر۱۳۵۹/۵/۷۱۳۶۲/۶/۱۵۳۷ ماه و ۸ روز
۱۴علیرضا الهقلی۱۳۶۲/۶/۱۶۱۳۶۳/۱/۲۷۱۶ ماه و ۱۱ روز
۱۵عباس خدادادی۱۳۶۲/۱۰/۲۸۱۳۶۴/۱۰/۲۶۲۳ ماه و ۲۸ روز
۱۶غلامعلی ردایی۱۳۶۳/۱۰/۲۷۱۳۶۵/۶/۱۳۲۰ ماه و ۱۶ روز
۱۷حاج مهدی نظرپور۱۳۶۵/۶/۱۴۱۳۶۸/۱۲/۱۷۴۲ ماه و ۳ روز
۱۸احسان امین یاوری۱۳۶۸/۱۲/۱۶۱۳۶۹/۶/۱۸۶ ماه
۱۹ابراهیم قربانی (سرپرست)۱۳۶۹/۶/۱۹۱۳۶۹/۹/۲۲۳ ماه و ۳ روز
۲۰محمد حسن روشن۱۳۶۹/۹/۲۳۱۳۷۴/۱/۲۷۵۲ ماه و ۳ روز
۲۱سیف اله فرزانه۱۳۷۴/۱/۲۸۱۳۷۸/۶/۸۵۲ ماه  و۱۱ روز
۲۲حبیب اله فرزانه (بعنوان سرپرست)۱۳۷۸/۶/۹۱۳۷۸/۹/۲۱ ۳ ماه  و ۱۲ روز
۲۳مظاهر محمدزاده۱۳۷۸/۹/۲۲۱۳۸۲/۴/۲۱۴۲ ماه  و ۱۱ روز
۲۴محمدرضا شعبانی (بعنوان سرپرست)۱۳۸۲/۵/۱۱۳۸۲/۸/۲۷۳ ماه  و ۲۶ روز
۲۵سیف اله فرزانه۱۳۸۲/۸/۲۸۱۳۸۶/۸/۲۸۴۸ ماه
۲۶جلیل منصوری (بعنوان سرپرست)۱۳۸۶/۲/۱۲۱۳۸۶/۵/۲۴۳ ماه و۱۲ روز
۲۷عادل عفتی۱۳۸۶/۵/۲۵۱۳۸۷/۸/۱۵۱۴ ماه  و۲۰ روز
۲۸محمدرضا شعبانی (بعنوان سرپرست)۱۳۸۷/۸/۱۶۱۳۸۷/۱۱/۱۲۲ ماه  و ۲۶ روز
۲۹علی اصغر مسلم پور۱۳۸۷/۱۱/۱۳۱۳۹۲/۶/۱۲۵۴ ماه و ۲۹ روز
۳۰محمدرضا مهدوی (بعنوان سرپرست)۱۳۹۲/۶/۱۳۱۳۹۲/۹/۹۲ ماه و ۲۶ روز
۳۱محسن رضایی
۳۲محمدرضا شعبانی (بعنوان سرپرست)
۳۳محمدرضا شعبانی
۳۴قربان دهقان (بعنوان سرپرست)
۳۵علی اصغر مسلم پور
۳۵محسن رضایی ۱۳۹۶/۸/۹ تاکنون ————————————–