مسئول حراست

مسئول واحد نوسازی وامور ایثارگران

مدیرعامل سازمان حمل و نقل

معاونت شهرداری

مسئول واحد روابط عمومی

مسئول واحد امور مالی

مسئول واحد انبار و بایگانی

مسئول اداره منابع انسانی

مسئول واحد درآمد

مسئول آتش نشانی

مسئول واحد ساختمانی

مسئول واحد فنی و عمران

مسئول واحد زیباسازی

مسئول واحد نقلیه

مسئول واحد فضای سبز و پارکها

مسئول واحد فن اوری اطلاعات

مسئول واحد شهرسازی

مسئول واحد حقوقی

مسئول واحداملاک

مسئول واحد سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

مسئول امور قراردادها

مسئول واحد دبیرخانه

مسئول واحد کارپردازی

مسئول واحد حسابداری

مسئول واحد اجرائیات

مسئول واحد محیط زیست