اهدای گل سرپرست شهرداری و رئیس شورای شهر محمودآباد به رئیس و کارکنان سازمان حمل و نقل و رانندگان تاکسی درون شهری به مناسبت روز ملی حمل و نقل
۲۶ آذر, ۱۳۹۷
خرید یک دستگاه جاروب از محل عوارض پرداختی شهروندان محمودآباد
۵ دی, ۱۳۹۷

مزایده تابلوهای تبلیغاتی شهرداری محمودآباد- نوبت دوم

آگهی مزایده- نوبت دوم
شهرداری محمودآباد به استناد صورتجلسه شماره ۳۲ مورخه ۹۷/۰۶/۰۴ شورای اسلامی شهر محمودآباد در نظر دارد، بهره برداری از سه عدد تابلو تبلیغاتی سطح شهر را به بخش خصوصی واجد شرایط(کانون تبلیغاتی) بصورت اجاره به شرح ذیل واگذار نماید.
سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
متقاضیان می توانند ظرف مدت ۷ روز از انتشار این آگهی نسبت به اخذ اسناد مزایده از واحد حسابداری شهرداری و تحویل پاکت پیشنهاد خود اقدام نماید.
لازم به ذکر است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

حمیدرضا بطیاری- سرپرست شهرداری محمودآباد