پیام شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر محمودآباد به مناسبت یوم الله ۹ دی
۹ دی, ۱۳۹۶
تصویری:تجلیل از زحمات سی ساله آقای ابراهیم مهرزادی کارمند بازنشسته شهرداری محمودآباد
۱۵ دی, ۱۳۹۶

آگهی مزایده نوبت اول بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی ۳ وجهی گردان واقع در خیابان امام

شهرداری محمودآباد به استناد صورتجلسه شماره ۳۳ مورخه ۱۳۹۶/۴/۲۶ شورای اسلامی شهر محمودآباد در نظر دارد بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی ۳ وجهی واقع در خیابان امام را به مدت ۲ سال به بخش خصوصی واجد شرایط ( کانون تبلیغاتی رسمی ) به صورت اجاره و به شرح ذیل واگذار نماید.

یک عدد تابلوی تبلیغاتی ۳ وجهی گردان واقع در خیابان امام جنب میدان سردار کاظمی به ابعاد هر وجهی ۸*۴ قیمت پایه کارشناسی هر وجهی ماهیانه متری ۳۵۰،۰۰۰ ریال

متقاضیان می بایست مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۶۰۴۵۸۵۰۰۱ درآمد شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی محمودآباد جهت خرید اسناد مزایده واریز و همچنین مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت نقدی، یا ضمانت نامه بانکی بابت سپرده سپرده شرکت در مزایده تهیه و تحویل شهرداری نمایند.

سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.

متقاضیان می توانند ظرف مدت ۷ روز از انتشار این آگهی نسبت به اخذ اسناد مزایده از واحد حسابداری شهرداری و تحویل پاکت پیشنهاد خود اقدام نمایند.

لازم بذکر است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.