اولین نشست مشترک مدیران شهری با اصناف و اتحادیه های شهرستان
۱۵ تیر, ۱۳۹۵
محمودآباد، پارک شهرداری
۱۶ تیر, ۱۳۹۵

تصویری: نصب نیمکت در پارک طاهباز محمودآباد