بازدید سرپرست شهرداری از روند گلکاری گلدان های پل خ آزادی
۶ شهریور, ۱۳۹۶
بازدید سرپرست شهرداری و رئیس و نائب رئیس شورا از خیابان ۱۶ متری منتهی به کنارگذر شرقی
۷ شهریور, ۱۳۹۶

بازدید سرپرست شهرداری از وضعیت روشنایی پارک مرکزی و شورای اسلامی شهر