بازدید سرپرست شهرداری از وضعیت روشنایی پارک مرکزی و شورای اسلامی شهر
۶ شهریور, ۱۳۹۶
بازدید دهقان،سرپرست شهرداری محمودآباد از خط کشی خیابان ها و کوچه های سطح شهر توسط واحد زیباسازی
۷ شهریور, ۱۳۹۶

بازدید سرپرست شهرداری و رئیس و نائب رئیس شورا از خیابان ۱۶ متری منتهی به کنارگذر شرقی